2. Info Periodiek Onderhoud

2.1 De onderhoudsbeurt betreft uitsluitend werkzaamheden te verrichten aan het toestel. Dus niet: werkzaamheden aan toevoerleidingen, afvoerleidingen of eventueel extern met het toestel verbonden andere apparatuur / installaties (b.v. thermostaat, expansievat, radiatoren etc). Met andere woorden alles wat zich binnen de mantel van de ketel bevindt is gedekt (uitgezonderd expansievaten die zich binnen de mantel bevinden).


Bij onderhoud komen de volgende zaken aan de orde:

A Standaard is sprake van controle en zonodig afstellen van alle regel- en beveiligingsapparatuur, te weten:
- gasregelapparatuur
- waterregelapparatuur
- beveiligingsapparatuur

B Demontage en reiniging van brander, verbrandingskamer en warmtewisselaar(indien nodig)

C Optische controle op lekkages, elektrische bedrading en algemeen functioneren van het toestel

D Controle op goede werking van rookgasafvoer en verbrandingluchttoevoer

Als tijdens onderhoud blijkt dat reparatie of vervanging noodzakelijk is, zal dat aan de klant worden medegedeeld. Na akkoord / toestemming van de klant zal VSO zorgdragen voor de noodzakelijke reparatie of vervanging.

De opstellingsruimte van het gastoestel moet voldoen aan de GAVO- en ARBO-voorwaarden.