6. Contractsduur

6.1 Elk contract loopt van 1 januari tot en met 31 december (of vanaf de toetredingsdatum bij een nieuw contract tot en met 31 december van het jaar van toetreding). In deze periode wordt éénmaal onderhoud uitgevoerd als beschreven bij punt 2 en gedurende het gehele jaar heeft de klant recht op storingsdienstverlening als beschreven bij punt 3.


6.2 Het contract geldt dus maximaal voor een periode van twaalf maanden en wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor de volgende periode van twaalf maanden, als het niet door één van beide partijen uiterlijk één maand voor het eindigen van het contractjaar is opgezegd. Die opzegging kan via www.verheijenservice.nl gemeld worden en anders schriftelijk. Telefonisch opzeggen is dus niet voldoende.


6.3 Het Servicecontract kan alleen van toepassing zijn op toestellen die bij aanvang van het nieuwe contractjaar niet ouder zijn dan de door VSO gestelde maximum leeftijdsgrens (zie hiervoor ook de actuele tarievenlijst). Als een toestel niet meer binnen de maximumleeftijdsgrens valt wordt het Servicecontract automatisch omgezet in een Onderhoudscontract.


6.4 VSO behoudt zich het recht voor de maximum leeftijdsgrens aan te passen. Momenteel is deze gesteld op 15 jaar.


6.5 Wanneer een dringend advies (bijv. tot reparatie) door de monteur van VSO niet binnen de gestelde termijn wordt opgevolgd behoudt VSO zich het recht voor om het contract om te zetten in een Onderhoudscontract dan wel te beëindigen.


6.6 VSO is steeds bevoegd, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, het contract als beëindigd te beschouwen als de klant zelfs na herhaalde aanmaning de betalingen niet voldoet.