7. Betalings voorwaarden

7.1 De betaling van de abonnementsvergoeding voor het contract en overige facturen (reparatie en installatie etc.) moet voldaan worden binnen de termijn zoals deze standaard op de factuur vermeld staat. Standaard wordt voor deze termijn een periode van veertien dagen na de factuurdatum aangehouden. Inmiddels worden de meeste facturen (abonnements- en overige) door VSO automatische geincasseerd omdat de klanten het bedrijf daartoe een machtiging hebben verstrekt. Standaard vindt de automatische incasso plaats in de laatste week van elke maand.


7.2 Als de betaling van een abonnementsfactuur niet tijdig wordt ontvangen of er kan niet geincasseerd worden en ook na de eerste en tweede herinnering wordt de factuur niet voldaan, kan VSO besluiten de inning van de openstaande vordering uit handen te geven. Bovendien verpeelt de klant in dat geval het recht op het periodiek onderhoud en de gebruikelijke storingdienstverlening.


7.3 Als fakturen niet tijdig worden betaald of geincasseerd kunnen worden ontvangt de klant herinneringen. Als de betaling te lang uitblijft worden aan de klant extra kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk kunnen vorderingen die te lang blijven openstaan door VSO uit handen gegeven worden en worden alle bijkomende kosten om de openstaande vordering te innen op de klant verhaald.


7.4 Bij een contract dat lopende het jaar aanvangt, dient de onderhoudscomponent (60% van het tarief) volledig te worden voldaan als het onderhoud aan het toestel nog voor 31 december in dat jaar wordt uitgevoerd. De servicecomponent van het tarief (de overige 40%, per kwartaal 10%) wordt naar rato van de resterende looptijd tot en met 31 december van dat jaar aan de klant berekend.


7.5 Indien het contract voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, wordt standaard (ongeacht de reden van beëindiging) geen abonnementsgeld gerestitueerd. Eventueel nog niet ontvangen vergoeding voor het lopende contractjaar wordt alsnog gevorderd.


7.6 Voor de te vergoeden kosten die buiten het contract vallen (in verband met reparatiewerkzaamheden, onderdelen, materialen, voorrijden) verstuurt VSO achteraf de factuur.


7.7 VSO behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Na elke verhoging zullen de nieuwe tarieven niet eerder ingaan dan bij de aanvang van het eerstvolgende contractjaar. De nieuwe tarifering (danwel het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd) wordt tijdig door VSO bekend gemaakt. De klant heeft, ingeval hij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, het recht het contract te beëindigen. De uiterste opzegdatum voor het nieuwe abonnementsjaar is altijd 30 november van het voorafgaande jaar.