8. Algemene Voorwaarden

8.1 VSO vrijwaart de klant tegen elke schade welke gezien kan worden als Wettelijke Aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden. VSO zal echter nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade.

8.2 In het Servicecontract kan alleen een toestel worden opgenomen, dat in goede staat van onderhoud verkeert, naar beoordeling van VSO. Het eerste bezoek dient daarom altijd primair als intake controle. Wanneer dit naar het oordeel van VSO noodzakelijk is, moet een toestel eerst op kosten van de kandidaatcontractant door VSO schoongemaakt en gerepareerd worden voordat het contract kan ingaan. Tevens dient het toestel binnen de gestelde maximum leeftijdsgrens te vallen.


8.3 VSO houdt zich het recht voor een contract te weigeren, respectievelijk op te zeggen, indien de installatie niet of niet meer voldoet aan gastechnische c.q. wettelijke eise of indien de werk-omstandigheden voor onze monteurs niet (langer) acceptabel zijn.


8.4 De contractant is verplicht VSO op de hoogte te stellen als werkzaamheden door derden zijn verricht aan het toestel of de installatie waarvan het toestel deel uitmaakt. Vervolgens kan VSO bij het eerstvolgende bezoek controleren of de werkzaamheden of veranderingen akkoord worden bevonden. Indien noodzakelijk naar het oordeel van VSO zullen onvolkomenheden eerst verholpen moeten worden alvorens het contract weer van toepassing kan zijn. De kosten voor de aanpassingswerkzaamheden zijn voor rekening van de contractant.


8.5 VSO behoudt zich het recht voor om voorwaarden en tarieven lopende het contract aan te passen/wijzigen. Indien van aanpassingen/wijzigingen sprake is zal de klant hierover tijdig worden geïnformeerd.